Privacybeleid


1. Algemeen

Hieronder kan je een overzicht vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de partners binnen het project LIFE Eikenprocessierups. Heb je nog vragen over je persoonsgegevens? Of over onze Privacyverklaring? Je kan altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie via deze contactmogelijkheden.

2. Wie zijn we?

De partners die deelnemen aan het project LIFE Eikenprocessierups: 

 • Provincie Antwerpen – departement Leefmilieu. Voor een omschrijving van onze taken en werkingsgebied verwijzen we naar de startpagina van het departement Leefmilieu
 • Provincie Limburg
 • EV INBO, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
 • Provincie Gelderland, Nederland
 • Provincie Noord-Brabant, Nederland
 • Gemeente Sittard-Geleen

Provincie Antwerpen treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en verzamelt en bewaart de persoonsgegevens in haar CRM-systeem. De persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de andere projectpartners in het kader van bijvoorbeeld een evenement.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt de provincie?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

 • Identificatiegegevens zoals je voor- en achternaam, e-mailadres, elektronische identificatiegegevens zoals je private en publieke IP-adres, cookies;
 • Gegevens met betrekking tot jouw beroep zoals je functie en organisatie;
 • Foto en allerhande beeldmateriaal dat we verzamelen tijdens onze activiteiten en evenementen.

4. Wat gaan wij met je persoonsgegevens doen?

Om uw persoonsgegevens te verwerken moeten wij over een geldige rechtsgrond beschikken, afhankelijk van het doel kunnen we ons baseren op verschillende rechtsgronden.

Doeleinde(n)Rechtsgrond
Taak van algemeen belang
– Organiseren van interprovinciale overlegmomenten
– Informeren politici bovenlokale taakbehartiging
Taak van algemeen belang
Toestemming
– Beeldmateriaal nemen en beheren
– Netwerken
– Uitsturen van nieuwsbrieven, publicaties, persberichten, uitnodigingen…
Toestemming

5. Aan wie gaan we uw persoonsgegevens doorgeven?

Binnen de groep provincie Antwerpen

De persoonsgegevens zullen worden opgenomen in de centrale klantendatabank die gebruikt wordt binnen de groep provincie Antwerpen. De groep provincie Antwerpen bestaat uit verschillende rechtspersonen:

 • De rechtspersoon ‘provincie Antwerpen’ waaronder dan de verschillende provinciale departementen vallen, die dan nog eens zijn onderverdeeld in diensten. Voor een omschrijving van onze taken en werkingsgebied verwijzen we naar onze homepagina.
 • De provinciale extern verzelfstandigde agentschappen zijn diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid die door de provincie worden opgericht of waarin de provincie deelneemt en die belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang. Elke rechtspersoon treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Kijk hier voor de contactgegevens van de verschillende entiteiten en hun DPO’s.

De klantendatabank is samengesteld uit informatie die wij rechtstreeks ontvangen wanneer je online inschrijft voor een activiteit, of je abonneert op een nieuwsbrief. Zo geef je ons onder andere je naam en contactgegevens door. In de centrale klantendatabank worden de contactgegevens van onze klanten (burgers, scholen, bedrijven, verenigingen, …) in een contactfiche bijgehouden en gekoppeld aan de werking van onze diensten (relationele informatie). Op die manier wil de groep provincie Antwerpen de relatie met haar ‘klanten’ verbeteren en wil ze gerichter en persoonlijker communiceren.

De contactgegevens vermeld op de contactfiche zullen door de verschillende entiteiten raadpleegbaar zijn. De relationele informatie (doeleinden en dossiers) zijn enkel toegankelijk voor de betrokken diensten. Je persoonsgegevens op de contactfiche mogen enkel gebruikt worden in het kader van doeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven (zie het kader hierboven).

De contactgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan de andere projectpartners.

Aan externe partijen

De entiteiten van de groep provincie Antwerpen en de projectpartners zullen je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de groep provincie Antwerpen of partner zijn in het project. De groep provincie Antwerpen en projectpartners beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie.

We delen jouw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is in het kader van onze wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang. De provincie Antwerpen en projectpartners zullen altijd controleren of deze partijen recht hebben om jouw persoonsgegevens te ontvangen vooraleer deze over te maken.

Indien noodzakelijk delen we jouw persoonsgegevens met:

 • Professionele raadgevers
 • Overheidsdiensten
 • Gerecht en politiediensten
 • Werkgever of zakenrelaties
 • Gerecht en politiediensten,

Occasioneel kunnen de projectpartners een beroep doen op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor enkele taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zullen de projectpartners er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De projectpartners leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

In het geval dat de verwerkers waarop de projectpartners beroep doen, persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, zullen de projectpartners overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten.

Indien noodzakelijk voor onze dagelijkse bedrijfsvoering en steeds met inachtneming van de privacywetgeving, zullen de projectpartners ook persoonsgegevens delen met partijen zoals advocaten- en incassokantoren, banken en verzekeringsmaatschappijen.

In paragraaf 9 kan je de contactgegevens en DPO terugvinden.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De projectpartners hechten waarde aan privacy en zetten zich daarom in om uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken.

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

De projectpartners verbinden er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

7. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

De provincie Antwerpen ziet erop toe dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren.

We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang we ze bewaren.

8. Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals beschreven staat in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming. Jij kan volgende rechten uitoefenen:

a) Recht op informatie en van inzage

Je hebt recht om geïnformeerd te worden of de projectpartners jouw persoonsgegevens verwerkten en wanneer dit het geval is, om kosteloos inzage te verkrijgen en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

b) Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

c) Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen.

Dit is het geval wanneer:

 • jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;

d) Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Wij zullen jouw gegevens blijven opslaan, maar wij zullen het gebruik ervan beperken.

Dit is onder meer het geval wanneer:

 • je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die de projectpartners nodig hebben om die juistheid te controleren;
 • je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

e) Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door de projectpartners rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

f) Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van de provincie Antwerpen is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

g) Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door de projectpartners op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken. Zo kan je jezelf bijvoorbeeld altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Hoe kan je uw rechten uitoefenen?

Om je rechten uit te oefenen, kan je ons contacteren

Het is mogelijk dat wij eerst om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te bevestigen en om ons te verzekeren dat de aanvraag van jou afkomstig is.
De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

h) Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@adp-gba.be

DPO

Juridische entiteitAdres(sen) en ondernemingsnummer
Rechtspersoon
Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
informatieveiligheid@provincieantwerpen.be
ondernemingsnummer: 0207.725.597

10. Hoe worden wijzigingen gedaan de huidige privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum van de “laatste update” van onze Privacyverklaring wijzigen. Desalniettemin raden wij u aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.